دوره آموزشي مطالعات زنان و خانواده
دوره آموزشي مطالعات زنان و خانواده توسط انجمن مردم‌نهاد ترنم انديشه و با همکاري حزب مؤتلفه اسلامي با برنامه‌ريزي و اجراي 40 ساعت آموزشي به همراه 4 سمينار برگزار شد.
اسناد بين‌الملل حوزه‌ زنان؛ دکتر هاله حسيني و دکتر حوريه حسيني دکتراي حقوق بين‌الملل، اصول جامع شخصيت زن مسلمان؛ دکتر مريم امين‌مجد عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات زن و خانواده، شهروند‌سازي در خاورميانه و قدرت ‌نرم غرب؛ دکتر زهره خوارزمي دکتراي مطالعات فرهنگي آمريکا، مادري؛ دکتر سميه حاج‌اسماعيلي دکتري مطالعات زنان و عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات زن و خانواده، حضور زنان در فضاي مجازي؛ دکتر فاطمه قاسمپور دکتري فلسفه تطبيقي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو عيئت علمي مرکز تحقيقات زن و خانواده، حقوق زن در اسلام؛ دکتر فهيمه فرهمندپورعضو هيئت علمي دانشگاه تهران، رئيس مرکز تحقيقات زنان دانشگاه تهران و مشاور امور بانوان وزارت کشور، زن و اقتصاد؛ دکتر ليلا سادات زعفرانچي دکتراي اقتصاد، مهارت‌هاي جستجوي اينترنتي در پايگاه داده‌هاي موضوع زنان؛ دکتر احمد مقري دانشجوي دکتري مطالعات تطبيقي اديان، کارگاه جمعيت؛ سيدابوالفضل طوسي مدرس حوزه، اخلاق و جنسيت و انديشه‌هاي فمينيستي؛ مريم مدمُلي دانش‌پژوه رشته فلسفه اخلاق، بازي‌هاي رايانه‌اي و زندگي دوم؛ حامد قاسمي کارشناس ارشد مديريت رسانه، و سبک زندگي؛ دکتر عبدالکريم خيامي استاد دانشگاه؛ سرفصل‌ها و مدرسين اين دوره آموزشي بودند.3:40 AM 1394/2/27 به روز شده در تاریخ: