دوره آموزشي بين المللي «زن مسلمان و بيداري اسلامي-1»
دوره آموزشي بين المللي زن مسلمان و بيداري اسلامي توسط «انجمن مردم نهاد ترنم انديشه» در تاريخ 20 الي 26 شهريور در تهران برگزار گرديد.
شرکت کنندگان اين دوره بيست نفر از خانمهاي فعال اجتماعي لبنان بودند.خلاصه اي از برنامه:
در اين برنامه با درنظر گرفتن نيازهاي مخاطب هدف، سرفصلهاي آموزشي «بيداري اسلامي و نقش زنان مسلمان»، نقد و بررسي فمينيسم، حقوق زن در اسلام و نقش آژانسهاي بين المللي در تخريب بنيان خانواده در نظر گرفته شد.
در بخش آموزشي اول، خانم شريعتمدار درخصوص بررسي تحولات منطقه، عوامل موثر در اين تحولات و بايسته هاي مورد نظر، بررسي نقش زنان مسلمان در ايجاد تحولات و تاثير حضور آنها در ادامه روند تحولات منطقه، و نقش زنان مسلمان ساير کشورها در ايجاد بيداري اسلامي صحبت کردند.
در بخش آموزشي نقد و بررسي فمينيسم که توسط خانم علاسوند ارائه شد، موج هاي سه گانه فمينيستي، نحوه شکل گيري آنها و آموزه هاي هرکدام، متفکرينشان و نتايج التزام به انديشه هاي اين مکاتب و بررسي تناقضات ريشه اي آموزه هاي اسلامي و فمينيستي تدريس شد.سرفصل آموزشي «حقوق زن در اسلام» سومين موضوع بررسي شده در اين دوره بود. در اين بخش آموزشي درخصوص سيستم حق و تکليف اسلامي و احکام ثابت و تعيين حدود و ثغور فقاهت در زمينه فقه اسلامي و نيز رفع پاره اي شبهات ديني در زمينه مسائل زنان صحبت شد. خانم دکتر فرهنمدپور آموزش اين سرفصل را برعهده داشتند.
سرفصل آموزشي «آژانس هاي بين المللي و نهاد خانواده» نيز سرفصل بعدي بود که توسط خانم نيکوروين ارائه شد.12:38 PM 1391/12/11 به روز شده در تاریخ: