امام خميني (ره)
ملتي که بانوانش در صف مقدم براي پيشبرد مقاصد اسلامي است، آسيب نخواهد ديد.
امام خميني (ره):
ملتي که بانوانش در صف مقدم براي پيشبرد مقاصد اسلامي است، آسيب نخواهد ديد.

5:10 PM 1390/11/19 به روز شده در تاریخ: